Odborový svaz námořníků

Pamětní plakety k 50ti letům založení ČNP jsou už nyní k dostání u COS-Crew Management v budově bývalé ČNP nebo v sídle Odborového svazu námořníku ve Strašnicích. Cena plakety je pro důchodce 50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč.


Odborový svaz námořníků (OSN) je jednotnou, neziskovou, nezávislou a samostatnou zájmovou společenskou organizací členů posádek námořních lodí. Je nezávislý na politických stranách a hnutích, na státních a hospodářských orgánech a organizacích.

Na základě dobrovolnosti sdružuje především členy posádek českých, popřípadě cizozemských námořních lodí a to bez ohledu na jejich politickou a státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální postavení.
OSN je pokračovatelem samostatné Odborové organizace námořníků (OON), která vznikla v únoru 1990 z odnože odborové organizace námořníků dnes již bývalé Československé námořní plavby. O rok později byla OON přejmenována na Československý odborový svaz námořníků, aby později byl název upraven na současný Odborový svaz námořníků.

Hlavním posláním odborového svazu je obhajoba a prosazování sociálních, pracovněprávních, ekonomických, mzdových, kulturních a životních potřeb a profesních zájmů členů, dodržování lidských práv a občanských svobod zaručených obecně platnými právními předpisy. Odborový svaz bude vždy vyjadřovat nejvlastnější zájmy svých členů vyplývající ze specifiky námořního provozu.
Odborový svaz prosazuje oprávněné požadavky a zájmy svých členů všemi zákonnými prostředky včetně práva na stávku, jako krajního prostředku řešení kolektivních sporů.
Odborový svaz námořníků zejména:

  • sjednává kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem nebo jím pověřeným zástupcem, případně se podílí na jejím uzavření prostřednictvím jiných odborových svazů,
  • zajišťuje, popř. poskytuje bezplatnou právní ochranu a pomoc členům ve věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení včetně jejich právního zastoupení před soudem,
  • poskytuje pomoc svým členům v případě nezaměstnanosti a oslabování sociálních jistot,
  • poskytuje pomoc při nezaviněné ztrátě nebo změně zaměstnání zřízením podpůrného fondu pro hmotné zabezpečení svých členů v tíživých sociálních situacích,
  • vykonává u zaměstnavatelů nebo zajišťuje prostřednictvím jiných odborových svazů kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv,
  • spolupracuje se zaměstnavatelem nebo se spolupodílí na vytvoření podmínek pro výkon bezpečné práce a na zajištění plného respektování obecně závazných norem, jakož i mezinárodních konvencí a dohod, týkajících se ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce. Vykonává kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • pomáhá zabezpečovat pro své členy vzdělávací, kulturní, sportovní a rekreační činnost.

Odborový svaz byl donedávna dobrovolným členem Českomoravské konfederace odborových svazů.
V současné době je svaz členem jak národních (Asociace Dopravy), tak mezinárodních organizací pracovníků v dopravě (ITF – International Transport Workers’ Federation se sídlem v Londýně, ETF – European Transport Workers’ Federation se sídlem v Bruselu) V Evropské federaci (ETF) má svaz zastoupení ve výkonném výboru této organizace.
Prostřednictvím členství v mezinárodních centrálách aktivně ovlivňuje nadnárodní legislativní předpisy týkající se především pracovně právních vztahů v dopravě.

Aktualizováno Středa, 16 Únor 2011 09:07
 
Chcete trávit zimu na horách? Tak navštivte reakreační ubytovnu Ještěd-Bucharka v Liberci. Uvidíte, že budete spokojeni. Zajistit ubytování si můžete na webové stránce www.hotel-ubytovani.com.

Vyhledávání na stránkách

Námořní plavba

Zajímate se o historii Československé námořní plavby? Navštivte stránky 
www.namorniplavba.cz